Ryggsmerter skyldtes Q-feber

Lumbago er en vanlig lidelse som i noen tilfeller kan være uttrykk for alvorlig bakenforliggende sykdom. En grundig anamnese er avgjørende for å kunne avdekke varselssymptomer.

Legetidskriftet bringer en kasuistikk til ettertanke. En kvinne i 80-årene ble innlagt på lokalsykehuset for utredning av lumbale ryggsmerter som hadde vart i et halvt års tid. Ledsagende symptomer var vekslende avføringsmønster, vekttap på 14 kg (eller ca. 25 % av kroppsvekten) og progredierende allmennsymptomer. Før dette var hun vesentlig frisk, selvhjulpen og sprek. De siste 16 årene hadde hun bodd halve året på Gran Canaria, Spania, og det var her hun først utviklet allmennsymptomer.

Omfattende utredning viste ingen holdepunkter for kreftsykdom hos pasienten. Ekkokardiografi kunne ikke påvise perikardvæske eller endokardittsuspekte klaffelesjoner, og det var ingen tegn til avleiringssykdom som amyloidose. Søket etter en sikker diagnose fortsatte. Det ble lagt vekt på kvinnens reiseanamnese og at symptomene oppstod på Gran Canaria hvor hun gikk på fotturer i områder med beitende buskap. Sykehuset begynte å lete etter infeksjonssykdommer som kunne forårsake mykotisk aortaaneurisme og dyrkningsnegativ osteomyelitt. En aktuell kandidat var Coxiella burnetii (Query-fever). Nye prøver viste positiv seriologi. Nytt prøvemateriale bekreftet C.burnetii, og ny behandling har medført gradvis bedring av smerter og funksjonsnivå.

Q-feber er en zoonose forårsaket av den intracellulære bakterien Coxiella burnetii. En sporelignende tilstand tillater den å overleve i flere uker utenfor vertscellen. De viktigste reservoarene er drøvtyggere, fugler og flått. Gårdsdyr er vanligste smittekilde for mennesker. Infiserte dyr skiller ut bakterier i melk, urin, avføring og svangerskapsprodukter.

– Kasuistikken illustrerer hvor viktig anamnesen er for å avdekke risikofaktorer og for å kunne drive målrettet diagnostikk, skriver forfatterne.

Kilde
Stig Halsøy Leknesund et al.: En reiseglad 80-åring med ryggsmerter og vekttap. Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045/tidsskr.18.0883