Ny rapport: Flere uten fastlege

Kapasiteten i fastlegeordningen har gått i negativ retning gjennom 2021. Flere innbyggere er uten fastlege det siste året.

Dette viser Årsrapport for allmennlegetjenesten som Helsedirektoratet har utarbeidet.

– Den lave rekrutteringsveksten og tiltakende reduksjon i totalkapasitet i fastlegeordningen understreker alvoret i situasjonen.  Vi deler bekymringen til fastlegene om at ordningen er under et stort press. Når en pasient følges av en lege over tid, vet vi at kontinuiteten bidrar til god kvalitet på helsetjenestene. Dette sikres i dag gjennom fastlegeordningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Per mars 2022 sto 2,8 prosent av listeinnbyggerne, tilsvarende 149 651 personer, på en liste uten fast lege. Oppdaterte tall per 1.mai 2022 viser i overkant av 153 000 listeinnbyggere på liste uten fast lege.

Helsedirektoratets årsrapport publiseres samtidig med evalueringen av handlingsplanen fra Oslo Economics og Universitetet i Oslo. Konklusjonene fra evalueringen er i tråd med og forsterker Helsedirektoratets vurdering av status og måloppnåelse.

Aktiviteten i allmennlegetjenesten er økende og arbeidsbelastningen er for høy. Dette bekreftes i en ny spørreundersøkelse blant fastleger og understreker hvor viktig det er å få flere leger i ordningen. Fastlegene opplever per i dag å ha for liten tid til pasientoppfølging og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring. Evalueringen viser også at kunnskap om kvalitet i tjenesten fortsatt er mangelfull.

Solberg-regjeringen la i 2020 fram en handlingsplan for fastlegetjenesten. Blant tiltakene var blant annet styrking finansieringen og gjennomgang av legenes takstsystem for å sikre økt rekruttering, økning av såkalte ALIS-avtaler og avlaste fastlegene for oppgaver.