Muskelskjelettsmerter forårsaket av leukemi

Ved alarmsymptomer bør leukemi vurderes som differensialdiagnose ved muskel- og skjelettplager. Les kasuistikk i legetidsskriftet.

En tidligere frisk gutt søkte helsehjelp flere ganger på grunn av smerter i fot, ankel og kne. Kliniske undersøkelser og supplerende diagnostikk var i første omgang uten alarmerende funn. Etter fem måneders sykehistorie kom man frem til en alvorlig og overraskende diagnose: Leukemi. Les hele artikkelen på Tidsskriftet for norsk legeforening.

Muskel- og skjelettsymptomer ved akutt leukemi har en tendens til å oppstå uten ledsagende symptomer eller funn. Leukemi bør derfor vurderes som differensialdiagnose ved muskel- og skjelettplager, særlig ved tilstedeværelse av alarmsymptomer. Ved klinisk indikasjon er det også viktig å undersøke testikler hos gutter. Testikkelhevelse skal alltid anses patologisk og utredes. Det burde være lav terskel for supplerende diagnostikk, inkludert blodprøver, røntgenundersøkelse og ultralydundersøkelse, ved uavklarte skjelettsmerter og skrotal hevelse. Dette vil i de fleste tilfeller gi mistanke om leukemi som underliggende diagnose, heter det i artikkelen.

Stubberud A m fl.: En gutt i tidlig skolealder med smerter i foten. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi: 10.4045/tidsskr.21.0647