Hva er greia med Modic?

Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening arrangerte seminar om Modic forandringer.

120 muskelskjelettbehandlere deltok i dag på det tverrfaglige seminaret «Hva er greia med Modic?». 60 deltok fysisk, mens like mange deltok via Zoom.

Lege Lars Christian Bråthen, som har skrevet doktorgrad om kroniske ryggsmerter og Modic forandringer, innledet dagen. Han presenterte hva Modic forandringer er, teorier om hva som kan være årsaker til disse radiologiske funnene og mulige behandlingsstrategier. Han presenterte også egen forskning, blant annet fra den såkalte AIM-studien. I denne studien fikk pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer i ryggen behandling med antibiotika. Resultatene viser at antibiotikabehandling ikke kan anbefales. Bråten sa blant annet at fordi forskningsresultatene spriker, er det usikkert hva Modic forandringer har så å si for klinikerne. – Per nå er Modic forandringer mest interessant innen forskningsverdnen.

Etter hans innlegg var det blant annet innlegg av Heidi Økland og Ellen Grøgaard fra Modic-gruppa i Ryggforeningen. De la fram resultater fra en større spørreundersøkelse blant pasienter med Modic forandringer. Dette er en pasientgruppe som har betydelige smerter og funksjonsbegrensninger over lang tid. Noen har erfaringer med antibiotika virker.

Gjennom dagen var det flere interessante innlegg, blant annet om «Back to basic». En av flere mulige forklaringer på Modic forandringer er at de oppstår som en følge av en betennelsesreaksjon (inflammasjon). Studien undersøke derfor teorien ved å behandle pasientene med et antiinflammatorisk legemiddel.

Av andre innlegg på seminaret nevner vi Yuri Kiselev, som foreleste om farmakologi ved korsryggsmerter og Modic forandringer, Sjur Braaten som gjennomgikk operativ behandling ved prolaps, stenose, kronisk ryggsmerter, mens Astrid Landewall presenterte hvordan Modicklinikken i Oslo behandler pasienter med Modic forandringer.