Dårlig muskelskjeletthelse viktigste årsak til sykefravær

Muskel- og skjelettlidelser er årsak til nesten 40 % av alt sykefravær over 16 dager i Norge. 20 % skyldes psykiske plager eller sykdommer.

Det kommer fram av en systematisk kunnskapsoppsummering fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.

Forskning på arbeid og helse gjøres i mange land, i ulike bransjer og med ansatte som har forskjellige jobber og arbeidsoppgaver. Derfor er det ikke overraskende at funn og resultater varierer. I den systematiske kunnskapsoppsummeringen har forskere fra STAMI gått gjennom relevante nasjonale og internasjonale studier av sammenhengen mellom arbeidsfaktorer og sykefravær. De har vurdert metodene som er brukt og kvaliteten på belegget for konklusjonene (evidenskvalitet). Deretter har de sammenstilt resultatene for å sitte igjen med et mest mulig solid kunnskapsgrunnlag.

Både fysiske, organisatoriske, psykiske og sosiale arbeidsfaktorer er tatt med. Rapporten viser at flere faktorer på arbeidsplassen kan øke risikoen for sykmelding. Samtidig peker den på faktorer som kan redusere denne risikoen.

Kort oppsummert

Risikoen for sykefravær er lavere når arbeidstaker opplever:

  • kontroll over eget arbeid, for eksempel ved å kunne bestemme selv når eller hvordan ulike oppgaver skal løses, variere mellom oppgaver og utnytte egne evner
  • kontroll over egen arbeidstid
  • et positivt sosialt klima på arbeidsplassen, dvs. støtte og oppmuntring fra leder og medarbeidere

Risikoen for sykefravær er høyere når arbeidstaker opplever:

  • en kombinasjon av høye jobbkrav (mange oppgaver, høyt tempo) og liten grad av selvbestemmelse
  • mobbing og trakassering
  • tungt fysisk arbeid, dvs. helkroppsarbeid som krever mye muskelkraft for å løfte eller flytte gjenstander eller mennesker
  • arbeidsoppgaver som krever at nakke eller rygg holdes i framoverbøyd stilling over lengre tid
  • gjentatte og ensidige arbeidsbevegelser, som f.eks. arbeid med tastatur, mus og dataskjerm

Kunnskapsoppsummeringen peker også i retning av at det er en sammenheng mellom høye jobbkrav og sykefravær grunnet psykiske plager, selv om det ikke ser ut til at høye jobbkrav påvirker det generelle sykefraværet.

Kilde
Arbeidsforhold av betydning for sykefravær