Akuttilbud i nord fredes

Akuttilbudet i Narvik opprettholdes og akuttkirurgi i Lofoten fredes. Det kom fram av helseministerens sykehustale.

Helse Nord skal fortsatt levere sin vurdering av behovet for endringer som sikrer økonomisk bærekraft framover, men med oppdaterte forutsetninger som får betydning for akuttilbudet i Narvik og Lofoten. Videre skal dagens fødetilbud i nord opprettholdes i perioden 2024-2027, begge med betingelse om at driften skal være forsvarlig.

– Oppdraget som Helse Nord fikk i 2022 har satt i gang en stor debatt og bekymring for at akutt- og fødetilbud skal legges ned. Det er ikke rart fordi det handler om folks trygghet i hverdagen. I sykehustalen har jeg nå varslet at regjeringen vil gjøre justeringer i finansieringen av sykehusene og sykehusinvesteringer. Det vil få flere positive konsekvenser for sykehusene, også i Nord, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Helse Nord må fortsatt fullføre oppdraget med å se på hvordan de kan gi et best mulig helsetilbud innenfor de økonomiske og personellmessige rammene man har. Selv et økt økonomisk handlingsrom løser ikke alle utfordringer knyttet til bemanning, ventetider og fristbrudd. Det vil fortsatt være behov for å gjøre endringer slik at man fremover kan ivareta både kvalitet og nærhet til helsetjenester, sier Kjerkol.

– Arbeidet som er gjort av Helse Nord har vist at de foreslåtte endringene blant annet var begrunnet i trange økonomiske rammer. De endringene vi nå varsler vil også bidra i prosessen i Nord. Bedre finansiering vil bidra til å smøre en helt nødvendig omstilling. Endringene vil blant annet bety at akuttilbudet i Narvik og Lofoten består, gitt forsvarlig drift, sier Kjerkol. – Regjeringen vil også opprettholde dagens fødetilbud i perioden 2024-2027, med samme føring om faglig forsvarlighet.

I sykehustalen varslet Kjerkol at regjeringen vil legge til rette for at sykehusene får fullfinansiert demografiske endringer på samme måte som kommunene. Videre vil det bli satt et lavere krav til egenkapital ved sykehusutbygginger, og rentebetingelsene for alle lån skal endres tilbake til den mer gunstige ordningen som gjaldt før 2018.

Beredskaps- og sikkerhetssituasjonen er i rask endring. I Helseberedskapsmeldingen, som ble lagt fram i november, fremgår det at regjeringen skal se på det sivil-militære samarbeidet og Forsvarets behov for kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Regjeringen vil starte med å se på Nord-Norge, og det vil få særlig betydning for sykehuset i Narvik og finansiering. Det skal derfor komme på plass en løsning for beredskapsfinansiering for å dekke Forsvarets behov.

Lenke
Sak på Helse- og omsorgsdepartementets nettside